Algemene Voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties inzake huur en verhuur van goederen en levering van diensten door Klimaatverhuur-Rijnmond verder te noemen verhuurder, en alle met deze vennootschap samenwerkende en aan deze vennootschap gelieerde ondernemingen.
 2. Onder het “gehuurde” wordt verstaan: machines en gereedschappen in de ruimste zin des woords en overige toebehoren en alle werkzaamheden en diensten verband houdende met de levering van het gehuurde uit hoofde van een overeenkomst.
 3. Onder “de huurder” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met verhuurder een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst te sluiten en naast deze, diens vertegenwoordiger(s) gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

II - AANBIEDINGEN

 1. Alle door verhuurder gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

III - OVEREENKOMST

 1. Bindende huurovereenkomsten komen tot stand door schriftelijke bevestiging van de opdracht door de verhuurder, door ondertekening van de (aan de ommezijde afgedrukte) huurovereenkomst, danwel doordat er daadwerkelijk uitvoering is gegeven aan de opdracht van de huurder.
 2. Elke huurovereenkomst, zoals volgens voorgaande leden tot stand gekomen, geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de huurder voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de huurovereenkomst. Een en ander ter beoordeling van de verhuurder.
 3. Verhuurder is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst alvorens (verder) te presteren van de huurder zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

IV - DUUR VAN DE HUUR / LEVERING

 1. De huurder dient het gehuurde, in geval van beëindiging van de huurtermijn, met inachtneming van de openingstijden van de verhuurder, te retourneren aan het filiaal van verhuurder waar het gehuurde is gehuurd en/of het gehuurde in ontvangst is genomen.
 2. Indien de huurder de huurovereenkomst beëindigt en de verhuurder het gehuurde ophaalt, dan is huurder gehouden het filiaal van de verhuurder waar het gehuurde is gehuurd daarvan 24 uur voorafgaande aan de beëindiging van de huurovereenkomst -waarin tenminste één volledige werkdag- schriftelijk in kennis te stellen.
 3. Ingeval van niet nakoming van het gestelde in artikel IV.1 en IV.2 door huurder is de huurovereenkomst niet beëindigd en loopt zij door.
 4. Wanneer het gehuurde door verhuurder op het door huurder opgegeven adres wordt afgeleverd vangt de huurperiode aan na het verlaten van het gehuurde uit het filiaal van huurder en eindigt zij na feitelijke ontvangst en inspectie van het gehuurde door verhuurder. De huurder dient ervoor zorg te dragen dat hij c.q. een door hem gemachtigd persoon, voorzien van een geldige legitimatie, op het door hem opgegeven adres en tijdstip aanwezig is om het gehuurde in ontvangst te nemen. Indien de huurder deze plicht niet nakomt is hij gehouden tot vergoeding van schade, waaronder transportkosten en huurderving, aan verhuurder.
 5. Huurder staat er voor in dat aflevering van het gehuurde ongehinderd kan plaats vinden. Indien de huurder deze plicht niet nakomt is hij gehouden tot vergoeding van schade aan verhuurder.
 6. Wanneer het gehuurde door verhuurder wordt opgehaald dan dient het vanaf 07.00 uur des voormiddags gereed te staan voor vervoer (verrijdbaar) op de begane grond van een locatie die bereikbaar is vanaf een voor het doorgaande verkeer openstaande (openbare) weg. De huurder of een door hem gemachtigde persoon, voorzien van een geldige legitimatie, dient aanwezig te zijn bij teruggave van het gehuurde. Indien de huurder deze plicht niet nakomt is hij gehouden tot vergoeding van schade aan verhuurder.
 7. Huurder heeft het recht om het gehuurde voor of tijdens het sluiten van de huurovereenkomst en/of voor of tijdens de feitelijke levering ervan te (laten) controleren op haar werking/deugdelijkheid. Het gehuurde wordt geacht in goede en deugdelijke staat, derhalve in overeenstemming met de huurovereenkomst, te zijn geleverd wanneer verhuurder een dergelijke controle achterwege laat.
 8. De huurder kan nimmer eigendomsrechten op het gehuurde doen gelden.

V - RISICO/AANSPRAKELIJKHEID HUURDER

 1. Gedurende de gehele huurperiode is het volledige risico- inclusief transportrisico - van de gehuurde zaken voor rekening van huurder, onverschillig door welke gebeurtenis, handeling of niet-handeling enige schade zou zijn veroorzaakt, derhalve ook ingeval van overmacht. De huurder is verplicht alle schade aan de gehuurde zaken te vergoeden op basis van nieuwwaarde. De huurder dient derhalve een verzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van dergelijke risico's dekt en welke onder meer kunnen bestaan uit schade als gevolg van vermissing, vergaan, diefstal, verduistering, vervreemding, verlies, bezwaring en/of beschadiging van het gehuurde. De verhuurder heeft daarvoor geen verzekering afgesloten.
 2. Indien tijdens de huurperiode van enig openbaar terrein of aan derden toebehorend terrein gebruik wordt gemaakt, is de huurder verplicht ervoor zorg te dragen dat door de rechthebbende toestemming of vergunning wordt verleend.
 3. De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle eventuele aanspraken van derden in verband met de gehuurde zaken.
 4. Indien en voorzover verhuurder het transsport, verzending, verpakking of dergelijke op zich neemt wordt de wijze daarvan indien geen nadere aanwijzing door de huurder aan verhuurder is verstrekt door verhuurder als goed huisvader/koopman bepaald. Tenzij anders overeengekomen neemt de huurder alle risico in deze op zich inclusief schuld, nalatigheid van de vervoerder.
 5. De huurder is tot aan de beëindiging van de huurovereenkomst aansprakelijk voor alle schade (waaronder begrepen reparatiekosten, reinigingskosten en onderdelen) aan het gehuurde indien het goed in slechte staat en/of beschadigd aan verhuurder wordt overhandigd, onverminderd het recht van de verhuurder tot vordering van nakoming, opschorting en vergoeding van overige schade, waaronder mede wordt verstaan gederfde huurpenningen.
 6. Schade aan het gehuurde en/of overige schade door het gebruik van het gehuurde dient door huurder onverwijld schriftelijk te worden gemeld aan het filiaal waar het gehuurde is gehuurd teneinde verhuurder in de gelegenheid te stellen haar verzekeraar tijdig van de schade in kennis te stellen.
 7. De expertisekosten voor het vaststellen van de schade aan het gehuurde en overige schade (o.m. vervanging onderdelen, reparatie- en reinigingskosten) komen voor rekening van de huurder.
 8. De huurder is gerechtigd tot het doen van contra-expertise indien hij, binnen een termijn van 8 dagen nadat verhuurder huurder van het voornemen van expertise in kennis heeft gesteld, de verhuurder schriftelijk mededeelt een eigen expertise te willen (doen laten) uitvoeren. Bij gebreke aan deze mededeling binnen de gestelde termijn zal verhuurder opdracht geven tot het vaststellen van de schade en deze herstellen.

VI - RISICO/AANSPRAKELIJKHEID VERHUURDER

 1. De verhuurder aanvaardt aansprakelijkheid voor door de huurder geleden schade die het gevolg is van een aan verhuurder toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de huurovereenkomst, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door die verzekering gedane uitkering.
 2. Indien de verzekeraar van de verhuurder om enige reden niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot een tienvoud van het factuurbedrag met een maximum van 10.000,00 (zegge: tien duizend Euro).
 3. In afwijking van het in lid 1. en 2. bepaalde aanvaardt verhuurder geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een door huurder tijdens de huurovereenkomst aan het gehuurde uitgevoerde herstelling/reparatie of verandering, alsmede voor schade als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de huurovereenkomst door de huurder.
 4. Verhuurder accepteert geen aansprakelijkheid voor alle schade, inclusief bedrijfsschade en kosten, die huurder en/of ondernemingen en/of personen werkzaam bij of voor huurder en derden door huurders toerekenbare tekortkoming in de nakoming danwel onrechtmatig handelen mocht leiden.
 5. Voor zover het door de huurder niet-, niet tijdig danwel niet behoorlijk nakomen van de huurovereenkomst alsmede het handelen van huurder in strijd met zijn wettelijke verplichtingen ten gevolge zou hebben dat verhuurder jegens derden aansprakelijk wordt gesteld, verplicht de huurder zich hierbij verhuurder voor alle gevolgen van deze aansprakelijkheid te vrijwaren.

VII - VERVREEMDING / VERMISSING

 1. Huurder dient verhuurder onverwijld en bij aangetekend schrijven in kennis te stellen van vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van het gehuurde.
 2. Bij vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van het gehuurde dient de waarde van het gehuurde volgens de op dat moment geldende prijslijst aan de verhuurder te worden vergoed, onverminderd het verdere recht van de verhuurder tot vordering van nakoming, opschorting en schadevergoeding.

VIII - BORGSOM

 1. Huurder is verplicht om een borgsom te betalen als zekerheid voor de nakoming van al zijn verplichtingen jegens de verhuurder uit hoofde van deze overeenkomst. De borgsom moet betaald worden bij het afsluiten van het contract. Zij mag nooit worden beschouwd als een voorschot op de huur en zal pas aan de huurder worden teruggegeven, nadat gebleken is dat de huurder al zijn verplichtingen is nagekomen. Verhuurder is niet verplicht om rente over de waarborgsom aan de huurder te vergoeden.
 2. Indien tussen de verhuurder en de huurder wordt overeengekomen dat het gehuurde langer wordt behouden dan gereserveerd, dient de waarborgsom op de eerste dag van de verlenging ten kantore van de verhuurder navenant verhoogd te worden. De datum van opeisbaarheid is de dag waarop de verlenging ingaat.

IX - RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK

 1. Ter vermijding van de kans op schade, letsel voor zichzelf of voor derden en ter voorkoming van beschadiging van zaken van derden, dient de huurder het gehuurde zorgvuldig gelijk een goed huisvader te gebruiken. Onder zorgvuldig gebruik wordt onder meer verstaan het in acht nemen van de bijgeleverde gebruiksinstructies van verhuurder, het handhaven van een voldoende oliepeil, gebruik van de juiste brandstof en het vermijden van oneigenlijk gebruik.
 2. Het is de huurder verboden:
  1. Het gehuurde in gebruik te nemen indien een defect wordt geconstateerd;
  2. Het gehuurde geheel of gedeeltelijk te demonteren;
  3. Enige reparatiehandelingen aan het gehuurde uit te voeren of uit te doen voeren;
  4. Het gehuurde door niet-gekwalificeerd personeel te laten c.q. te doen laten bedienen;
  5. Het gehuurde voor een ander doel te gebruiken dan waarvoor de huurovereenkomst is aangegaan;
  6. Het gehuurde zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van verhuurder onder te verhuren.

X - PRIJZEN

 1. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen:
  • Gebaseerd op levering af bedrijf, magazijn of andere opslagplaats;
  • Exclusief BTW, invoerrechten en overige belastingen, heffingen of rechten;
  • Exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitladen, vervoer en verzekering.
 2. De huur loopt door op zaterdagen, zon- en feestdagen;
 3. De huurprijs wordt berekend op basis van de dagprijs (24 uur) of de weekprijs (7 dagen maal 24 uur);
 4. Alle kosten van transport komen ten laste van huurder, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

XI - OVERMACHT

 1. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van de verhuurder opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door verhuurder niet mogelijk is, langer duurt dan zes maanden, zijn partijen bevoegd de overeenkomst, zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
 2. Indien verhuurder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is verhuurder gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de huurder gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
 3. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan een verhindering om te presteren door omstandigheden, die onvoorzienbaar waren op het moment van het sluiten van de overeenkomst en die niet aan de verhuurder zijn toe te rekenen. Hieronder zullen onder andere zijn begrepen: niet- of niet-tijdige, danwel niet-behoorlijke levering aan de verkoper door diens toeleveranciers, niet, niet-tijdige, danwel niet-behoorlijke levering door de verkoper als gevolg van milieurampen, oorlog, werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel of personeelsschaarste, weersomstandigheden, computerstoringen, storingen in of gebreken aan informatiesystemen van verhuurder of diens toeleveranciers, gebrek aan- of intrekking van vervoersmogelijkheden, in- en uitvoeringsbeperkingen danwel sluiting van 's lands grenzen.

XII - TOEGANG TOT HET GEHUURDE

 1. Verhuurder is te allen tijde gerechtigd toegang te krijgen tot het gehuurde om zich te vergewissen van de goede staat en het juiste gebruik van het gehuurde. De huurder verplicht zich op voorhand alsdan aan verhuurder de in dat verband door verhuurder gewenste medewerking te verlenen.
 2. Indien de huurder een of meer van zijn contractuele verplichtingen niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk nakomt, indien de huurder zijn/haar faillissement of (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, indien huurder failliet wordt verklaard, indien huurder zijn/haar onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt en/of indien op het vermogen van de huurder geheel of gedeeltelijk beslag wordt gelegd is de huurder in verzuim en heeft de verhuurder de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder dat enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst vereist is als ontbonden te beschouwen, ongeacht zijn verdere recht tot vordering van nakoming, schadevergoeding en opschorting.
 3. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, zijn de verhuurder en huurder gerechtigd om de verhuurovereenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, ongeacht een verder recht op schadevergoeding, indien de wederpartij na deugdelijke ingebrekestelling zijn verplichtingen ter zake van de overeenkomst niet nakomt.
 4. Indien een partij gebruik maakt van het, in de voorgaande leden bedoelde, recht, wordt de wederpartij schriftelijk in kennis gesteld van de gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
 5. In gevallen in lid 2 en 3 genoemd, is verhuurder te allen tijde, zonder enige ingebrekestelling of aankondiging vooraf, gerechtigd om het goed bij de huurder terug te halen. De huurder verplicht zich op voorhand alsdan aan verhuurder de in dat verband door verhuurder gewenste medewerking te verlenen. Voorts is de verhuurder in gevallen in lid 1 en 2 genoemd nimmer aansprakelijk voor enige schade welke hetzij door de huurder hetzij door derden in verband met het terughalen van het goed c.q. het niet continueren van de huurovereenkomst wordt geleden. De kosten van transport, reiskosten, kosten voor logies, voeding e.d. die door de verhuurder bij uitoefening van de zo-even omschreven bevoegdheid tot terughalen worden gemaakt, komen voor rekening van de verhuurder.

XIII - BETALING

 1. Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, zonder verrekening. Verhuurder kan een vooruitbetaling of andere waarborgen verlangen. De betalingstermijn is een fatale termijn.
 2. Indien huurder niet binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn betaalt, treedt van rechtswege het verzuim in en is de huurder aan verhuurder een vertragingsrente verschuldigd van 1,5 % van het factuurbedrag voor iedere maand dat de huurder met betaling in verzuim is. Voor berekening van de rente geldt een deel van de maand als een hele maand.
 3. Door de huurder gedane betalingen strekken, ongeacht de bestemming die de huurder er aangeeft, steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan.
 4. Onverminderd het vorenstaande is de huurder aan de verhuurder verschuldigd alle kosten welke verhuurder maakt tot inning van de aan verhuurder verschuldigde bedragen en tot verzekering van zijn rechten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten daaronder begrepen, onverminderd de bevoegdheid van verhuurder om daarenboven een vergoeding te vragen van schade, kosten en interesten, welke voor verhuurder voortvloeien uit niet-, niet-tijdige of niet-behoorlijke nakoming of ontbinding van de tussen partijen gesloten overeenkomst.
 5. Onder deze gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten worden tevens begrepen de incasso-, bureau- en afwikkelingskosten van procureurs, deurwaarders en schade-experts. De buitengerechtelijke incassokosten worden door partijen geacht te zijn vastgesteld op 15% van het totaal verschuldigde bedrag.